Home » Úrovne callanovej metódy

Úrovne callanovej metódy

STAGE 1 Úplní začiatočníci

callan1

Úroveň 1 je určená pre študentov, ktorí sa začínajú učiť angličtinu.

Hlavný obsah úrovne tvoria sloveso „byť“, „mať“, prítomný priebehový čas, osobné zámená, privlastňovacie zámena a 250 slov základnej slovnej zásoby

 

STAGE 2 Falošní začiatočníci

callan2

Úroveň 2 je určená pre študentov, ktorí majú základy anglického jazyka, ale základné gramatické javy a základná slovná zásoba im robia stále problémy.

Hlavný obsah úrovne tvoria rozdiel medzi prítomným priebehovým a prítomným jednoduchým časom, použitie „any“ a „some“, privlastňovacie zámená, základy stupňovania prídavných mien a rozšírenie slovnej zásoby.

500 slov aktívnej slovnej zásoby.

 

STAGE 3 Mierne pokročilí

callan3

Úroveň 3 predstavuje prvú z dvoch základných úrovní Callanovej metódy.

Hlavný obsah úrovne tvoria použitie frekvenčných prísloviek („never“,“often“), minulý tvar slovesa „byť“ („I was“), minulý čas pravidelných slovies ( „worked“).

750 slov aktívnej slovnej zásoby.

 

STAGE 4 Mierne pokročilí

callan4

Úroveň 4 predstavuje druhú základnú úroveň Callanovej metódy.

Hlavný obsah úrovne tvoria minulý čas nepravidelných slovies ( „drank“), vyjadrenie budúcnosti ( „will“, „going to“), predprítomný čas („have been“) a tvorbu 1. a 2.podmienkovej vety.

1 000 slov aktívnej slovnej zásoby.

 

STAGE 5 Stredne pokročilí

callan5

Úroveň 5 je jednou z náročnejších úrovní Callanovej metódy, nakoľko obsahuje veľa gramatiky, ktorá bude neustále precvičovaná na ďalších úrovniach metódy a tým sa poskytne študentovi dostatok priestoru na jej zautomatizovanie.

Hlavný obsah úrovne tvoria minulý priebehový čas ( „was working“), trpný rod ( „the book was written), zvratné zámená („myself“, yourself“), predminulý čas („had gone“) a 3.podmienková veta.

1 250 slov aktívnej slovnej zásoby.

 

STAGE 6 Stredne pokročilí

callan6

Úroveň 6 je určená pre stredne pokročilých študentov.

Hlavný obsah tvoria nepriama reč („she said she liked tea“), predbudúci čas („she will have done“), predminulý priebehový čas („she had been cooking“). Po absolvovaní úrovne 6 je študent pripravený vykonať medzinárodne uznávanú skúšku PET ( Preliminary English Test).

1 500 slov aktívnej slovnej zásoby

 

STAGE 7 Pokročilí

callan7

Úroveň 7 poskytuje značný priestor na precvičenie a utvrdenie si gramatických javov, s ktorými sa študent oboznámil na nižších úrovniach.

Hlavný obsah úrovne tvoria užitočné frázy („a great deal of“), idiómy („ get on someone´s nerves“), priraďovacie a podraďovacie súvetia, písanie obchodných listov atď.

1 750 slov aktívnej slovnej zásoby.

 

STAGE 8 Pokročilí

callan8

Úroveň 8 je rozšírená o stovky nových slov, fráz a idióm.

Hlavný obsah úrovne tvoria vyjadrenia želania

( „I wish she were here“), rozdiel medzi „I used to“ a „I am used to“, vzťažné zámená, výnimky pri tvorbe množného čísla, použitie slovesa „to be“ pre vyjadrenie budúcnosti, tvorba nových slov z iných slovných druhov atď.

2 000 slov aktívnej slovnej zásoby.

 

STAGE 9 Veľmi pokročilí

callan9

Úroveň 9 sa venuje najmä rozširovaniu novej slovnej zásoby a neustálemu utvrdzovaniu si gramatických javov. Po gramatickej stránke je úroveň zameraná predovšetkým na formy a vetné štruktúry, ktoré robia komunikáciu a vyjadrovanie sa v angličtine prirodzenejším a efektívnejším.

2 500 slov aktívnej slovnej zásoby.

 

Stage 10 Veľmi pokročilí

callan10

Úroveň 10 obsahuje veľké množstvo slovnej zásoby a poskytuje študentovi veľký priestor na precvičenie gramatických javov priamo v praxi. Hlavný obsah úrovne tvoria použitie modálnych slovies na vyjadrenie pravdepodobnosti („you must have been exhausted“), použitie „would“ na vyjadrenie návykov v minulosti, zmiešané podmienkové vety („ If I had not missed my flight, I would be enjoying myself in Paris now“) atď.

3 000 slov aktívnej slovnej zásoby.